Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
«Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Διαπιστώνουμε ότι η επιλεκτική και ευνοϊκή αντιμετώπιση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών συνεχίζεται με την κατάθεση της 1435/47, 30-4-2014 τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας». Με τη συγκεκριμένη τροπολογία ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών απαλλάσσεται έως την 31.8.2014 από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, για τα χρέη του προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για όλες τις πράξεις και συναλλαγές, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση αλλά και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η ευνοϊκή μεταχείριση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών όχι μόνο είναι προκλητικότατη, αλλά δεν έχει τέλος! Συγκεκριμένα: 


δεν επιτρέπεται σε βάρος του ΟΜΜΑ η διενέργεια πάσης φύσεως συμψηφισμού, που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισμών, 
αναστέλλονται οι, κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου και 
δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου του Λογαριασμού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ)». Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκαλείται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από τον μη υπολογισμό τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, χωρίς όμως να μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια το ύψος αυτού του ποσού. Η θρασύτητα της συγκυβέρνησης δεν έχει όρια Μόλις χτες το βράδυ καταγγείλαμε ότι με την τροπολογία του ΥΠΑΙΘ στο Σ/Ν «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστημάτων», εξυπηρετούνται ιδιοτελή συμφέροντα. Και συγκεκριμένα η πρώην ΜΚΟ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, η οποία μεταμορφώθηκε σε Διεθνή Οργανισμό και τώρα μετατρέπεται σε δούρειο ίππο για την εξίσωση των δημόσιων ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με τα ιδιωτικά. Και όχι μόνο αυτό: αυτά που ισχύουν σύμφωνα με το Ν. 3774/2009, (ΦΕΚ 121/Α/2009) για το συγκεκριμένο οργανισμό είναι προκλητικά και απαράδεκτα: 


άρθρο IX, παράγραφος 2, «Οι Αξιωματούχοι και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου… εξαιρούνται από τη φορολογία των αμοιβών και κάθε άλλης πληρωμής ή επιδομάτων και επιπλέον παροχής που θα τους καταβάλλεται από τον Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου». 
άρθρο VI, παράγραφος 13, «Χωρίς να περιορίζεται από οικονομικούς ελέγχους ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (α)μπορεί να έχει χρηματικά ποσά, χρυσό ή συνάλλαγμα οποιουδήποτε είδους και να λειτουργεί λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα, (β) θα είναι ελεύθερο να μεταφέρει τα χρηματικά ποσά του, χρυσό ή συνάλλαγμα από μια χώρα σε άλλη ή εντός οποιασδήποτε χώρας και να μετατρέπει οποιοδήποτε νόμισμα που διαθέτει σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα». Σήμερα, έρχεται μια άλλη σκανδαλώδης και εκκωφαντική τροπολογία, για την πλήρη οικονομική κάλυψη του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, δηλαδή των ημέτερων φίλων των συγκυβερνώντων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Σε παλαιότερη ερώτησή μου προς τους υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού, την οποία έχω καταθέσει στις 13/2/2014, διατύπωσα τις ανησυχίες μου για αυτή την πολιτική συγκάλυψης που η συγκυβέρνηση ακολουθεί. Τότε είχα εκφράσει το ερώτημα «για ποιο λόγο η οικονομική αρωγή παρέχεται επιλεκτικά υπέρ του ΟΜΜΑ και δεν τυγχάνουν της ίδιας προνομιακής μεταχείρισης άλλοι πολιτισμικοί χώροι», καθώς και «πώς το ελληνικό δημόσιο θα καλύψει το τεράστιο οικονομικό κενό στο οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί η διοίκηση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών». Απάντηση μας έστειλε μόνο το Υπουργείο Οικονομικών ότι «για το τρέχον οικονομικό έτος, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τακτική επιχορήγηση για τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ύψους 3.000.000 ευρώ! Στις 2-5-2014 κατέθεσα νέα ερώτηση για τα φλέγον αυτό ζήτημα, με την οποία ζήτησα διευκρινιστικά στοιχεία για τους λόγους που οδήγησαν την ηγεσία του Υπουργείου να χρηματοδοτήσει τον ΟΜΜΑ με τακτική επιχορήγηση 3.000.000 ευρώ και ειδική επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 2.679.265 ευρώ. Και όλα αυτά, τη στιγμή που η συγκυβέρνηση επιδεικνύει μηδενική ανοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που στενάζουν κάτω από την φοροεισπρακτική πολιτική και αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, με αποτέλεσμα να διώκονται ποινικά και να αντιμετωπίζουν σοβαρότητα προβλήματα επιβίωσης. Θεωρούμε ότι οι πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν στην εκ νέου επιλεκτική αντιμετώπιση του ΟΜΜΑ ξεπερνούν κάθε όριο, προκαλούν το κοινό αίσθημα και αποκαλύπτουν τις προθέσεις της κυβέρνησης, κάθε δράση της οποίας αποβλέπει στην υποτακτική εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, ξένων ή εγχώριων. Απροσδιόριστη επίσης παραμένει η συνολική οικονομική επιβάρυνση που θα πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες για τη «σωτηρία» του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τη στιγμή που οι περισσότεροι εξ αυτών βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, την οποία εσείς τους έχετε επιβάλλει, δήθεν για τη σωτηρία της χώρας! Ο ελληνικός λαός στενάζει κι εσείς εφευρίσκετε νέους τρόπους για να συνεχίζεται το πάρτι. Η μόνη προτεραιότητά σας είναι να παρατείνεται την παραμονή σας στην εξουσία. Έχετε υπερβεί τα εσκαμμένα και έχετε εξαντλήσει την εμπιστοσύνη που σας έχει δείξει ο λαός τις τελευταίες δεκαετίες. Αντί να προασπίζεστε τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, τα προδίδετε ευθαρσώς για να γίνετε αρεστοί στους ξένους δανειστές και στους εγχώριους επιχειρηματίες. Ευτυχώς οι μέρες σας στην κυβέρνηση είναι πια μετρημένες». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια σας. Θα παραμένουν αναρτημένα, εφ' όσον είναι κόσμια.